Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία, 18-19 Νοεμβρίου 2016.

YouTube player